R&S ZREW to czołowy polski producent olejowych transformatorów o mocy do 120 MVA, z siedzibą w Łodzi.

W ofercie ma transformatory do elektrowni, elektrociepłowni, elektrowni wiatrowych oraz sieci rozdzielczych, a także specjalne transformatory do zastosowań przemysłowych. W 2015 roku firma R&S ZREW stała się częścią grupy R&S, czołowego dostawcy produktów infrastruktury elektrycznej na kluczowych rynkach na całym świecie.

ZREW Transformatory S.A., z siedzibą w Łodzi, ul. Rokicińska 144, 92-412 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000524158, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca nr NIP 527 268 39 03, REGON 146312120, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości 12 382 813 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzynaście złotych).